Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2115, The Song of Your Heart

כה אמר אלוהים

כיצד יתכן הדבר שליבך שאמור להיות כה רך וגמיש קשיות משמיע?
כיצד קרה הדבר שהתקשו הבקיעים והסדקים בחובו וגרמו לקשיות לב האדם?
דע לך: שלבך אמור להיות מרוכך. אין צורך בהגנות.
לא בחומות אבן שיש לבנות. לא גדרות. לא שערים. דלתות. מנעולים וכל אמצעי השגחה אלקטרונים שיש להתקינם.
על הלבבות להיות שקופים. בהירים. והם אמורים לראות ולהראות. ולא להיות מבודדים ונסתרים.

שיהיה לבך פתוח. רחב ופתוח.
לבך – כפה הפעור לרווחה המתרונן בשמחה.
ליבך אינו אמור להיות גדר חיה, גם לא להצטנע, כמו מנסה הוא להשתלב בסביבה על ידי הסוואה כל שהיא
לבבך אמור להיות ממש כאן. תן לו ללבבך לפעום כלפי כל העולם. זכור את לבבך. גלה אותו. הסר את הבדים שבו עטפת אותו.
לבבך היה עטוף בכיסויים במשך זמן רב. עכשיו לבבך פורח.
חורף קיץ. תן לו ללבך לצמוח אלי אור השמש

לבבך הוא לשון האנושות.
תן לו ללבבך לדבר. תן לו לזעוק במלים.
ענוד את לבבך על השרוול. בעיניך. ותן לו לבטא את עצמו ללא הרף. לעולם לא לנעול
לבבך אמור להיות פתוח פתוח ופתוח. אין גבול למרחב פתיחתו.
האינסופיות היא בלבבך. לבבך הוא אינסופי.
וליבך - הוא הדרך אל האינסוף.

בבית ספר זה של אהבה, אתה לומד לפתוח את לבבך, שוב ושוב. לבבך כה נפער לרווחה,
שבעתיד הקרוב יחבוק ויכיל היקום בכללותו.
לבבך לא יבלע את היקום אל קרבו אך יחבק אותו
יערסל את העולם בזרועותיו.

לבבך ישא את העולם. ישא עד השמים, כל הדרך אלי שמים.
ושורה של לבבות תפסע בעקבותיך
לבבך יתמלא יתנפח ויתעצם באהבה וינחיל עצמו לעולם.
הוא ניגר החוצה. מזמין את כולם להיכנס. לבבך הופך להיות לב העולם. מקום מבטחים לכל המתיירים על פני האדמה הזאת.
אין עוד גבולות ללבבך. אין צורך לכוון את תנועת ההולכים..
אין צורך לארוב להזדמנות שתופיע כדי להשיג יתרון כלשהו
לבבך פשוט עושה מה שלבבות עושים. וזאת:
לאהוב ללא בושה.
שום דבר כבר אינו נעשה בסתר, בהתגנבות. שוב דבר כבר לא נעשה במרמה או בעורמה.
לבבך פשוט פועם את פעימת האהבה במלוא משמעותה
תן ללבבך להיות מה שהנו אמור להיות..
תן לו להיות הקול הצלול והרם לכל הלבבות
תן לו לחגוג כ...פיל. תן ללבבך להוליך את כל הלבבות,
כמנהיג מוביל ולא כמי שמובל.

תן ללבבך להגיע לבמה לא כשחקן, לא כאמן מבצע. אלא להיות את אשר הוא. תן לו לרקוד את ריקוד הסטפס, לשיר בלדה.
תן לו להרעיד את האדמה, לנער אותה באהבה.
תן ללבבך לשיר את שירו והכול ידעו שהוא שר את לבבי

אתה תדע שלבבך הוא באהבה עם לבבי.
לבבך הוא באהבה עם עצמיותו
לבבך חונה על לבבי, לא חונה אלא סובב וחג סביבו
מדלג מלבבי, באהבה עם לבבי, כך שהוא אינו רואה דבר פרט לאודם לב אהבתי
תומך ביקום במקהלת לבבות מתבל כולה
שר את שירת לבבכם, שלכם אהובים
שירו לי.
תרגמה: נעמי באב"ד
ישראל