Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

It is HEAVEN #2195 Give Peace November 9, 2006

כה אמר האל

היה שקט.
האזן לפעימות לב היקום. האזן לאהבתו.
האזן עד כמה אוהדת אותך פעימת האהבה
אותה פעימה שמחטאה
מכל אשר החטאת בדרכך.
אהבה- היא
תא תא תום,
תא תא תום,
זורמת עם היקום.
היא מפעמת בתוכך.
פעימה זו של אהבה.
כוונן את ליבך לכך.
כוונן אותו עם לבי שלי.

מאהבה צומחת עוד אהבה.
הצליל הראשוני של האהבה נמשך,
וכך נברא עולם המציאות.
אהבה מחפשת דרכי ביטוי. היא בחרה לברוא.
היא בחרה לברוא אותך. אתה בחרת להיברא.
וגם בחרת לברוא.
אין דבר שאינך יכול ליצור,
אך עליך להתחיל מרצון.
בשלום. לפתוח באהבה

מעין של אהבה מפעם בתוכך.
הסר את צעיפיו המסתירים אותו מעמך.
ישנם גם דברים נבדלים
שונים ולא תואמים
אך בעיקרו של דבר בחר במעין זה,
בחר בכך שלבך יפרוץ ויחבוק ארץ.
אם אתה מצפה לכוח, עוצמה, זו העוצמה.

השמש אורה זוהר
היא איננה עושה מכך עניין רב.
היא פשוט היא. עצמה.
אינה מבקשת לעצמה דבר
רק להאיר ובכך להעניק מברכתה.
היה כמו השמש המעניקה את כל כולה.

השמש היא כמו עיני. כך גם הירח.
הכוכבים הם אהבתי המנצנצת במרומים.
אהבתי אינה סוד,
אני חושף אותה לעיני כל, לכל אשר אפנה.
הכול מאיר דרכי, מתשוקתי לאור,
וכך אכן יהיה

אין זה משנה כלל
לאיזה מקום אפל תיקלע
- אורי מאיר.
–אני אומר אורי כדי שתדע
שאני אישית מעניק אותו לך.
אורי שייך לכולם.
אני אומר אורי -
כדי שתרגיש את אהבתי
זורמת אל תוך לבך,
מהאל האחד אהבה אישית אליך.
שים לך לכך שאהבה שאתה חש,
האהבה שאתה מקבל,
האהבה שאתה נותן הכול חלק מהאחד.

האהבה היא שלך ממש כמו שהיא שלי.
מרק האהבה
נוצר מאותו סיר המשותף לכול.
אהבה זו מרגשת,
היא מציפה מאין סוף אלי אין סוף
מלב אל לב
עד שכל הלבבות ידעו
את האהבה כשלמות אחת

האחדות היא האמת שלך.
אין דבר בלתה.
אם עדין אינך מזהה עצמך כאהבה,
עליך להכיר את עצמך טוב יותר.
כל אימת שאתה מתבונן בעצמך בראי,
חשוב עלי.
חשוב על עצמך
כטובל בשמש אורו של האל.
חשוב עד מה שמח אתה
שהנך אהבה ושאוהבים אותך.
הנח לעצמך להיות מודע לנפלאותך
ודע שהיא שלי.
אני משתף אותה עם כולם.
ואני מרעיף עליך שפעה רבה.

בחר לאהוב אותי
או לא לאהוב,
אך האדר מאהבתך עלי תבל.
כל אשר עליך לעשות הוא
לשקף את אהבתי שאני מעניק לך.
משקה אותך בה.
זה המן משמים. זו האהבה.
שא והעלה אותה,
פזר אותה סביבך כמו פירורי לחם,
או הפץ אותה
כניחוח פריחת השושנה,
התפוז, סוכריות
או כאורז חתונות.
הנח לאהבה להתפרץ
עוד ועוד ממך והלאה
להתפשט ולהתרחב.

אתה כאן עלי אדמות
להתענג על אהבתי.
אל תפרוט אותה לפרוטות
פשוט הגש אותה
הרעף את אהבתך
ברוחב לב עלי ארץ.
תן מימין ותן משמאל.
העשר את העולם באהבה
שמגיחה ממני.
הענק את מה שהענקתי לך
תן כיד המלך.
אתה כמו מלך,
וכל תיבת התכשיטים שלך היא.
עושרך מגיע לא מאנשי ארץ
אלא ממני.
אתה הוא זה שנותן לאנשי.
אתה הקופאי.
אתה יד
ימיני

Hebrew translation by Naomi Babad
The Rose of Galilee Movement
www.roseofgalilee.org
Noami8 [at] bezeqint [dot] net
Israel