Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3173 בדמות אלוהים הננו

Love letters of spiritual upliftment from God

בדמות אלוהים הננו
2009 אוגוסט 2 3173# Heavenletter

:God said

חוט מקשר עובר בחייכם, והחוט הנו אנוכי. זה כאילו
הנכם נוסעים ברכבת אלוהים. אין תחנת הורדה. אלוהים
כאן לתמיד. ואנוכי כאן עמכם.
תוכלו לומר שאף פעם איני מתרחק מעמכם.
יותר מדויק לומר שאנוכי תמיד לצדכם,
אתם כה קרובים לי ,אהובים ,כה אינטימיים עמי,
שהנכם העצמי שלי. באיזו עדינות שזורים הננו.

אינכם עושים צעד בלעדי. כמובן שהנכם חושבים שכן.
לעתים במחשבתכם הנכם תופסים כאילו הננו בשני
קצוות מנוגדים של האדמה, ובכל זאת כל הזמן
הננו נעים כיחידה אחת.
הננו נעים כיחידה אחת , כי הננו אחד.
הננו אחד בלתי נתן להכחשה, ובכל זאת הנכם כופרים באחדות.

אין כלל אפשרות שהנכם נדחים בשוליים.
אין כלל בנמצא שוליים, שכן אינכם יכולים להמצא מחוץ למעגל לב
אהבתי. הנכם חתומים בלבבי ואנוכי חתום
בשלכם,אנו אהובים, הננו, האחד שהננו,
זה הטוב האמתי, הנני אהבה,
והנכם אהבה, ולעולם האחד לא ניפרד .

ובכל זאת, לפי המחשבות שלכם , כמה
רחוקים הנכם מהמטרה .הנכם מומחים בפנטזיה.
הנכם גם מומחים בלהמעיט בערככם.אפילו כשהנכם
בכל חייכם ממש מגזימים, עדיין זה כממעיטים.
ולא אמרתם מספיק .אתם מציירים תמונה של חייכם,
ואפילו את אותם דימויים שלכם, הנכם מסתירים ביד.
חשבתם שהנכם מתבטלים במשך החיים
וכל אותו הזמן הנכם אמנים מעולים. הייתם כאלה אמנים
שהייתם בטוחים שהציורים שעשיתם הם הדבר הממשי.
שירטטתם באויר. מתחתם כמה קווים,ומתחתם כמה עיקולים.
השקתם לציורים של אחרים.
התברברתם פה ושם,על אדמה פוריה, על אדמה לא טובה,
ושכחתם שכבר התבגרתם.שכחתם בדמותו של מי הנכם.
הייתם הדימויים של עצמכם.הדמיון שלכם היה גדול,
ובכל זאת לא יכלתם אפילו להגות את דימויי,
ומה המשמעות של להיות בדמותי.

הנכם עדיין מתקשים להגות בזה שהנכם שיקוף שלי,
שהנכם האור שלי המנתר מקירות מערה, או בית הבנוי
לבנים ומלט, או סוכת קש, או תחת העץ בעיר או בשממה.
לא משנה היכן
נמצא גופכם, חשתם שהנכם מתקיימים בשממה.
אהובים, הנכם מתקיימים בשממת מחשבותיכם.
רק המחשבות לבדם מסגרו את תמונת עצמכם.
הנכם עשויים בדמותי, אך הדימויים שלכם על עצמכם
לא נעשו בדמותי.

אמן קוביסט, או נופים, לא משנה מה הסגנון שלכם,
הדימויים שלכם את החיים פספסו את המטרה.
הציורים שלכם הפחיתו בערככם.אנוכי ואתם לא פחתנו בערכנו.
אנוכי ואתם לא פחתנו כלל.למרות בטויי השממה של דמיונכם
לא הכרתם בדימוי שלי בתוככם. אתם שאינכם יכולים להתרחק
מילימטר ממני, דימיתם מרחק. האמנתם במרחב ובזמן הרבה
יותר ממה שהנכם מאמינים בי.
ואתם רוצים הוכחה של מה שעצמכם הממשי הנו ההוכחה שלו.

הנכם חיים בנס,ואתם קוראים לזה שגרה,
או אתם מכנים זאת מסע מטורף.
והנכם בורחים מן האמת. ואתם מכנים את הדימויים שלכם מציאות.
הדימויים שלכם הנם בקושי דומים למציאות. זה סוריאליסטי.
עמוק בלבכם, הנכם יודעים זאת.עמוק בלבכם ,
הנכם יודעים, אך הנכם מכסים את עמקי הלב
בדברים אחרים שיותר קל לכם לקבל-- כל הדברים האחרים הללו
הנם הרחק, הרבה מעבר
למה שאנוכי חושב עליכם.

תרגום
עדנה בת-אל

www.heavenletters.org/made-in-god-image/html