Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3170 Love Waits For a Sign

Love letters of spiritual upliftment from God

האהבה מחכה לסימן
30 יולי 2009 3170 # Heavenletter

:God Said

ברכו לשלום את השמש הזורחת בבקר. ברכו לשלום את עצמכם
שאף אתם זורחים מהלילה.ברכו לשלום את תפארתו של היקום
שבו הנכם נוטלים חלק. ברכו לשלום את מה שהנכם מכנים החיים
על פני האדמה. ברכו לשלום את האדמה וכל החיים עליה.
ברכו לשלום את הגלקסיות ואת כל מה שהנכם חולמים עליו
המצוי בגלקסיות העצומות של בינתכם שלכם.
ברכו לשלום את בינתכם החושבת, וחישבו על האהבה
שאינה נתנת להכחשה בלבבכם.

ברכו לשלום את מלאותה של האהבה המתקיימת בלבבכם.
מלאותה של האהבה בלבבכם מחכה לסימן מכם.
מלאותה של האהבה בלבבכם אינה בישנית. האהבה בלבבכם פשוט
מחכה שתאמרו :" בסדר, אהבה, בואי החוצה. התפשטי מתוכי.
היי הקשת של האהבה
והתקשתי לכל האופק".

מלאותה של האהבה בלבבכם משוחחת עם עצמה
כמו שהנכם לפעמים מדברים עם עצמכם. הנה מה שמלאותה
של האהבה בלבבכם אומרת לעצמה:
" אהבה, הנך מעגל. ממרכז הלב הזה שבו הנך מוצאת את עצמך,
הנך מחכה כמו במרוץ שליחים שהרצים מחכים לסימן לרוץ.
הנך מחכה שהשכל המכוון אותך יאמר ' צאי !'
ואז בהנתן הסימן ,אהבה, את שהנך העצמי שלי,
הנך מקיפה את האדמה,ונכנסת לאדמה, והנך מתעלה מהאדמה,
והנך מקיפה את הגלקסיות ושבה.
אהבה, הנך שולחת עצמך החוצה מבלי שתעזבי
את בסיס הלב שבו הנך לעד מתגוררת.
אהבה, אלוהים לעולם לא עוזב את הלב שבו הנך מתגוררת.
אלוהים הנו אהבה.וכך את ואלוהים מעולם לא עוזבים
ובכל זאת הנכם עוברים בכל מקום. הנך האהבה שרגליה
בקו ההתחלה ובכל זאת רצה דרך קו הסיום
אפילו שאין בנמצא קו סיום כשזה נוגע אליך, העצמי של האהבה שלי."

בעוד האהבה מחכה לסימן מכם לשחרר את עצמה,
היא נחה דרוכה בלבבכם. היא איננה מתבטלת , היא סורקת
את מרחבי היקום הענקיים, קרוב ורחוק, ומציינת את
המראות לפניכם. האהבה בלבבכם אומרת לכם,
אתם שהנכם הישות האנושית שבו הלב נמצא:
" מה בנוגע לשליחת האהבה שהנני לאיש הזה, ולהוא?
להיבט הזה של היקום ולהוא?"
האהבה שבלבבכם חוזרת על כך הרבה מאד פעמים.

אולי השכל שלכם עונה באומרו שאינכם בטוחים בקשר לכך.
השכל שלכם יכל לומר דברים כגון :
"מה אם לא אקבל אהבה בחזרה? מה אם יחשיבוני לשוטה?
אני מצטער . זה פשוט השקעה גדולה מדי עכשיו עבורי.
אני חייב להשקיע מחשבה רבה יותר למי לתת אותך,
אהבתי. אינך יכולה ללכת לכל מקום, כך שאשמור
אותך צמודה אלי עד שאחליט או עד שכבר לא אוכל להחזיקך עוד."

והאהבה בלבכם אומרת לכם:
"מה בנוגע
לזה שפשוט תשלחו אותי החוצה? לא משנה המטרה .
פשוט שלחוני החוצה, ותנו לי להגיע לאן שאגיע.
תנוני ואשקה את העולם, כפי שהיה. תנוני ואשטף
את העולם עם האהבה הזו שהנני בלבבכם.
תנוני החוצה. למה לא להוציאני עכשיו?
אין כל סכנה. אינכם מסכנים דבר מלבד
האגו הטפשי הלא אמתי הזה שמפגיז אתכם,
ואתם לעתים תכופות מדי מקשיבים לו ומרשים לו לעצור אתכם .
תנו לאגו לעזוב, ולעולם אל תתנו לו שישוב.
שחררו אותי האהבה בלבבכם ואני אגביה וארקיע, ובו זמנית גם אשאר
עמכם.שחררו אותי ואני אמלא אתכם."

אהובים, אמרו כן למלאותה של האהבה בלבבכם.
אמרו כן אחת ולתמיד. אמרו כן
עכשיו.

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/love-waits-for-a-sign.html