Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3169 The light of Realization

Love letters of spiritual upliftments from God

האור שבתפישה
29 יולי 2009 3169 #Heavenletter

:God said

כמה יפה הנו היום הזה שיצרתי.

היום הנו בד הציור עבורכם לצייר עליו.

בד הציור היום מכיל עליו את כל הצבעים עבורכם.

אתם יכולים לפסוע על הצבעים.אתם יכולים ללבשם. אתם יכולים להוציא כמה מהם, ואתם יכולים לאמץ אחרים.

הנכם יודעים ,כמובן, שהמושג של ימים הנו אשליה. אפילו הימים היפים ביותר הנם אשליה.
הנכם על רצף שבו אין בעצם לא ימים ולא לילות. הנכם על רצף שכולו אור. אפילו בימים של התנגשות יש רק אור.

באותה הסמליות אין שחר, ואין שקיעה, ובכל זאת הנכם בשחר, אהובים. על ההכרה שלכם עולה השחר. הנכם מעבר למגבלותיה.
בוא נאמר שהנכם מתירים את מגבלות ההכרה. אתם יוצאים לחופשי מדחיסותה של התפישה, זוהרים כאור שמש טהור, וכאשר הכל כבר יאמר ויעשה, היא תשכון בתוככם.

אין שום מקום, אהובים. אין שום דבר. כל מה שברור לכם הוא לא כלום. אין זמן, אין מרחק, אין כלום
בכלל. אין דבר מלבד אור ואהבה.
באופן מסתורי, הנכם רואים צללים של חושך ואתם אפילו רואים אהבה אבודה. אל תחשבו שאנוכי מאשימכם על כך.

אינכם רואים כל כך טוב.אך אתם משתפרים, אתם רואים יותר טוב .ויותר טוב. הנכם רואים הבזקים של מה שאומר אנוכי.אינכם מתעסקים בלכופף את האור.אתם יותר מתמקדים באור עצמו.

האור הופך להיות אתם.אתם הופכים לאור התפישה.
אתם מתרוממים. אתם פוסעים ישר למעלה .אנוכי נקלט על ידיכם.אנוכי נקלט על ידי לבבכם.לבבכם פועם עבורי, אהובים.באיזו התלהבות לבבכם מגיע לשלי.

אתם לא רק רוצים לחבקני.אתם רוצים להחזיקני בתוככם לעולמים.
אתם רוצים להכיר בכך שאתם זאת עושים , אתם רוצים להכיר שאנוכי הנני,ותמיד הייתי במלואי בתוככם.
הנכם רוצים יותר מאשר להכיר בכך.להכיר בכך איננו מספיק עבורכם.הנכם רוצים לראות.הנכם רוצים לדעת.הנכם רוצים שאנו נחזיק ידיים כל הזמן,ואתם הנכם רוצים לדעת שאנו הננו.

אנו הננו אוחזים ידיים.ובכל זאת הדבר הנהדר הוא זה שאנו הננו.
אנו הננו. אנוכי הנני ואתם הנכם.
אנו הננו. מעולם לא היה זמן שאנו לא היינו. היינו אחד לנצח. היינו אחד לפני הנץ היקום. אנו היינו לפני שהיקום היה במחשבה. אנו חשבנו אותו.

המחשבות שלנו הביאו את הבריאה להיות. אנו בראנו את הבריאה.אנו בראנו את פארה. שיר נבע מפי, ואז
הבריאה היתה ניגוני,והחמר והאנרגיה נולדה .
מהמחשבה שלי נבעה הישות האנושית שהינה תמיד הישות שלי.
הישות שלי קבלה צורה.מהאי צורה נבעה הצורה. מהאי זמן נבע הזמן.

למה נולדתם?
נולדתם להפגין ולבטא את
הלא ניתן לריסון, והלא ניתן לפירוש God.
נולדתם להביאני לידי ביטוי מתוך התם. נולדתם כה תמים שהנכם מבטאים אותי מבלי שתדעו זאת.
לא ידעתם מי הייתם,ולא הייתם יכולים לדעת שאנוכי התקיימתי. לבטח לא ידעתם שהתקיימתי בתוככם.

נולדתם להתבטא. לא נולדתם להדחיק או לדכא או להרשים או לחרוג או לסגת.נולדתם לבטא אותי
ובו בזמן הנכם מחפשים אחרי בחושך.זוהי המהות הכמו מתעתעת שהנכם כה כמהים לה בחיים.אנוכי מה שהנכם מחפשים בו בזמן שאנוכי התכן שהנכם
ואינכם צריכים לחפשני אלא להכירני.

זה יכל להיראות לכם שאנוכי בשתי מקומות. אחד בשמים, ואחד בתוככם. ועתה אומר אנוכי לכם אין שתי מקומות,ואף אתם אינכם. יש אחד. אפילו אין האחדות שלנו. אפילו אין אנו שאנוכי.יש רק אנוכי.
אנוכי לבד מתקיים, ובכל זאת אנוכי מתקיים בכם.
רק בחלום אפשרית כזו סתירה בלתי מתקבלת על הדעת להיות .

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/the-light-of-realization.html