Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3164 Here's Heaven

Love letters of spiritual upliftment from God

הנה השמים
2009 יולי 24 Heavenletter # 3164

God said
אנוכי הנני לנצח,ואנוכי זאת הנחלתי לכם. הנחלתי לכם אלמותיות, והנחלתי לכם עולם זמני. הקיפותי אתכם בגוף, ואמרתי לכם להכנס לעולם ולהפכו נהדר. וכי לאיזו סבה אחרת שלחתיכם לאדמה?

האם תוכלו לזכר שהנכם ברכה לעולם?

אין עליכם לפייס את העולם. עליכם לאהב את העולם, להעריכו,לטפחו.זהו גנכם אחרי הכל.
אם הנכם צריכים להתכופף ולהרים את העולם, התכופפו והרימו את העולם . בעשותכם כך,הנכם מרימים את ליבכם שלכם . מאחר ובכל הכוונות והמטרות הנכם חיים בגן הלב של עצמכם.

העולם הנו תמים. והוא התוצר שלכם.
כל מה שהעולם היה , אין הוא חייב להשאר אותו הדבר. אין זו האמת שהעולם נברא בשבעה ימים. העולם נמצא כל הזמן בתהליך של היווצרות. הנכם יוצרים אותו עכשיו. היו הווים כצרי לעולם.

כמובן שהנחתי את כל המרכיבים של העולם באין זמן, כלל. במקום שבו אנוכי מתקיים, הזמן לא קיים. שבעה ימים או שבע שניות או שבעה איונים הנם היינו הך עבורי.המקום שאנוכי הנני, אינו בזמן החולף. ובכל זאת יש לכם דורות אחרי דורות של עצמכם.
הנכם הדור המסייע לעולם. הנכם אלו ההופכים בעדינות את העולם בידיים ושולחים לו נשיקותיכם. הנכם המרוממים את העולם.

רוממו עצמכם, אהובים. רוממו את רוחכם, ונישמו אהבה וחיים אל תוך העולם.

העולם אינו דבר סטאטי. העולם הנו בתהליך של גילוי קדושתו, בדיוק כפי שאתם. העולם אינו מכיר בתפארתו יותר משהנכם מכירים את תפארתכם שלכם.

בעבר, העולם לימדכם לעצב עצמכם להתאים לעולם. ועתה אתם תעצבו את העולם, הרחיבוהו,החזירוהו לעשתונותיו, רק משום שהנכם אוהבים אותו. אהבו את העולם,והוא ישכפל את אהבתכם.העולם יפסיק את קשיותו ויתגמש,ויתכופף,וכשהעולם מתגמש הוא מתרחב וגדל יותר.מתכופף וגדל. העולם נעשה חימר רך יותר. הוא הופך פחות נוקשה
יותר צייתני.

העולם אוהבכם, רק שאינו יודע עדיין איך להראות לכם את אהבתו.
העולם דומה יותר למתבגר מגושם הפולט שטף של גמגום, כשהוא לראשונה מתאהב, ואיננו יודע איך לבטא עצמו.
וכך אתם תעזרו לעולם ללמד לבטא את אהבתו, כשהנכם מבטאים את אהבתכם. הנכם הדוגמא לעולם.הנכם הדוברים שלו.הנכם עורכים היכרות לעולם עם עצמו.הנכם מציירים תמונה של העולם. קחו בד קנווס גדול יותר ציירו את תמונתכם ממש גדולה מאד.

הכנסו לפנימיותכם. עם כל נשימה, הרחיבו האת העולם. עם כל מילה הרחיבו את העולם. התואילו בבקשה לגלות אחריות כלפי העולם? אל תחזרו להיסטוריה שלו . פשוט נשמו חיים חדשים לתוכו עכשיו.

העולם איננו מתלונן, אהובים. העולם אינו אומר לכם :" האירוני"
העולם אינו יודע איך לבקש זאת מכם. הוא רק יודע להמשיך להסתובב.
מבלי שתתבקשו האירו נא את העולם, באהבתכם.
הדקו את העולם אל ליבכם,ונשאוהו כדגל. החזיקוהו בגאווה. הצהירו את אהבתכם לעולם. שלבו עמו ידיים,התחברו עמו, אחזו ידיים עם העולם והציגו אותו בפני השמים.
אמרו :" הביטו, הנה השמים. ככה זה נראה. ככה הנכם הולכים לצמוח".

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/heres-heaven/html