Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3680- مانند خورشید بزرگ

خدا گفت:

جادوگری عشق است. همه جا به دنبال عشق بوده اید. در غذا، بطری ها، کپسول ها و در خرج کردن پول به دنبال عشق بوده اید. به دنبال رهایی بوده اید، به دنبال درمان، یعنی به دنبال همه نشانه های عشق.

عزیزان، بیشتر دوست بدارید، تا آنچه که شما را پریشان می کند درمان شود، و تنها چیزی که شما را پریشان می کند یک تفکر دوجهی است – اینکه کسی شما را دوست ندارد و اینکه نمی دانید چگونه دوست بدارید.

صحیح است، جریان عشق مسدود شده است. ورودش به آگاهی تان مسدود شده است. حجم عظیمی از عشق در دنیا و در شما وجود دارد. درمان همه چیز در قلب شما است.

اغلب قلبتان را کاملا میخکوبی می کنید، و خون از آن جاری می شود. قلبتان را بگشاید تا عشق را در زمین گسترش دهید. عشق بایستی مهاجرت کند. بایستی فراگیر باشد. عشق فراگیر است، با این حال چه زود ناراحت می شوید از شنیدن اینکه دنیا و مردمان آن چه به شما گفتند یا نگفتند. چقدر دیدتان محدود بوده است.

پس چشمانتان را باز کنید، و هچنانکه چشمانتان را باز می کنید، قلبتان نیز باز خواهد شد. قلب و چشمانتان همزمان کار می کند. در واقع چیزی بیش از این وجود دارد. جهان همزمان با قلبتان کار می کند، با آگاهی از عشقی که در قلبتان جاری است. جریان یعنی حرکتِ پیوسته. جریانی پایان ناپذیر و بیکران ازعشق وجود دارد که بدون آن هیچ خلقتی پدید نمی آمد.

شما تنها قطره ای از عشق نیستید. اسنفجی از عشق هم نیستید. مسئله این نیست که بایستی هر لحظه دوست بدارید. مسئله این است که شما خودِ عشق هستید در هر لحظه. دوست داشتن در هر لحظه به این معنی نیست که مراقب خودتان نباشید. مراقب خودتان هستید، و به اندازه ای دوست دارید که احساساتی نشوید. بدون اینکه سرخوش شوید دوست می دارید. چنان دوست می دارید که من. هیجان زده نمی شوید. شما پری ِ عاقل عشق هستید. همه خواسته ها را اجابت نمی کنید، با این حال دوست می دارید. بدون هیچ اجباری، آزادانه دوست می دارید. اینکه دوست بدارد به این معنی نیست که همه جا آدم بی اراده ای باشید. نمی توانید همه را میان بازوان خود بگیرید، اما می توانید همچنان که خورشید نورش را همه جا می پراکند شما نیز با قلبتان همه را در بر گیرید.

خورشید بر همه چیز نور می تاباند. هرگز از تابیدن باز نمی ماند. نورش را بر شما می تاباند. گرمتان می کند. با این حال آنجا متوقف نمی شود. خورشید همیشگی است، اما نه احساساتی. حتی زمانی که دور از دید است، نور درخشانش را می تاباند و همگان را روی زمین گرم می کند.

خورشید همه را دوست می دارد و گرم می کند. او همه را احاطه می کند، از خود به همه می بخشد، با این حال خودنمایی نمی کند. خوب، بله، البته طلوع و غروب خورشید تماشایی است، اما خورشید با طلوع و غروبش تفاخر نمی کند. خورشید به شدت سرگرم انجام دادن همان کاری است که خورشید باید انجام دهد. نورش به همه کس می رسد، بدون تعیین کردن فرد یا مکان خاصی. او دوست می دارد. تنها به چیزهای دلخواهش نورافشانی نمی کند، هر مکان و موجودی را روی زمین، یا در آسمان و کهکشانها، دوست می دارد.

شما همانند آن خورشید بزرگ هستید، و در نور خورشید آفتاب می گیرید.

درعشق من آفتاب بگیرید، تا همگان در عشق شما آفتاب بگیرند. مدام نپرسید عشق کجاست. عشق درون شماست. حکم این است که دوست بدارید، و شما آگاهانه دور و نزدیک را دوست خواهید داشت.

عشق از شما و در شما جاری است، مستقل از هر چیز دیگری. زمانی که شما عشقید و آسوده خاطر از آن، مانند خورشیدِ در آسمان خواهید بود که بر همگان می تابد، چراکه نمی توانید کاری جز دوست داشتن انجام دهید، همان طور که خورشید فقط می تابد. خورشید جز تابیدن چیز دیگری نمی داند. او کاملا راضی است از اینکه خورشید است و به کار خود که روشن کردن جهان است می پردازد.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/like-the-mighty-sun.html

A million thanks, beloved

A million thanks, beloved Oldooz. God bless you.

Oh my dearest Gloria...

Oh my dearest Gloria... please.. I really don't know what to say when you thank me. That is just a chance given to me to express my gratefulness to the Creator.

I thank you and Heavenletters... it feels great to be here in Heaven.

Love you,
Oldooz