Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3245 - تماشاگر

خدا گفت:

زندگی در این جهان سرشار از بی نهایت داستانهای بهم پیوسته است. چه عناصری در هر یک از این داستانها و ماجراها وجود دارد؟ شور و هیجان، کار و فعالیت، وقفه در کار، پیشامدها، تفاهم، عدم تفاهم و غیره. چه کسی در این جریانهای بهم پیوسته ، پیش می رود، شرکت می کند و در فکر فرو می رود؟ چرا، شما این کارها را انجام می دهید. مردم انجام می دهند.

مردمانی که در این داستانها شرکت می کنند، شخصیت نامیده می شوند و در این داستان در حال شکل گیری، شما هم یکی از این همین شخصیت ها هستید. بواقع این داستان دنباله دار است. و داستانها خود شامل داستانهای دیگری نیز هستند. یک نگاه کلی وجود دارد. و درون هر داستان و ماجرا نگرشهای متعددی وجود دارد. درون هر داستان شخصی به عنوان ناظر و شخصی به عنوان گوینده داستان وجود دارد. یک داستان می تواند از نقطه نظرات متعددی بازگو شود. در زیر تمام این عناصر، داستان ناظری بی صدا و خاموش دارد. برای نمونه، شخصیتی مهار نشدنی وجود دارد که به این طرف و آن طرف می رود و باعث ناراحتی یا خوشحالی می شود. شخصیتی به عنوان کمدین وجود دارد. و کسی که گریه می کند. هزاران، میلیونها و بیلیونها شخصیت و نقش وجود دارد که از نظر تنوع بی نهایت گستره هستند. در عین حال هرکدام یک ناظر خاموش و بی صدا نیز هستند. درون هر یک از این نقشها ناظری بی صدا وجود داد که آرام می نشیند و مشاهده می کند.

موقعیتهای بسیار متنوعی وجود دارد. هر اتاقی متفاوت است. هر شهر کوچک و بزرگی، هر کشوری، همه متفاوتند. هر نقش و شخصیتی در دنیایی متفاوت زندگی می کند حتی اگر با شخصیتی دیگر در داستانی یکسان در یک اتاق نشسته باشد.

هرکس و هرچیزی در داستان سبک خاص و حتی جسارت خاص خود را دارد. مطمئنا ورود بدون مقدمه و شرکت در هر ماجرا و داستانی نیاز به شجاعت و جسارت دارد.

داستانهایی در مورد جنگ، کودکان و حیوانات وجود دارد. عزیزان، بدون توجه به داستان، صرف نظر از اینکه داستان در مورد چه کسی است، شما، در تمام داستانهایی که تا به حال شکل گرفته و نیز داستانهایی که در جریان است، نقش داشته اید.

در همه داستانهایی که شرکت می کنید، چه نقش بسیار خوبی داشته باشید یا نقشی کوتاه، همیشه بخش ساکت و خاموشی درون شما وجود دارد که ناظر است. ممکن است از نظر عاطفی شدیدا درگیر داستان شده باشید، اما با این حال این بخش خاموش و بی صدا از وجود شما، فریب داستان و نقش های دیگر را نمی خورد. ناظری بیطرف در درون شما وجو د دارد که آشفته و پریشان نمی شود، گریه نمی کند، نمی خندد، فقط بسادگی نظاره می کند و به راحتی با همه چیز روبرو می شود. حتی در پرشورترین لحظات نیز او فقط مشاهده می کند. حتی اگر شخصیت داستان درون یک کمد باشد، ناظر درونش فقط مشاهده می کند. ناظر همه چیز را می بیند. می توان او را تماشاگر نامید.

برای تماشاگر و بازیگر اتفاقات از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. تماشاگر آرام است. در چشم او همه چیز برابر است. برد یا باخت یکسان است. عاقلانه یا احمقانه، تماشاگر فقط نظاره می کند و هیچ ذهنیتی از آنچه می بیند ندارد. تماشاگر می داند که همه چیز شبیه یک میان پرده در تئاتر است. تماشاگر می داند، آنچه روی صحنه اتفاق می افتد واقعی نیست. فقط یک داستان است.

عزیزان، صرف نظر اینکه درگیر چه داستان پرجنجالی هستید، صرف نظر از پیچ و خم های داستان، صرف نظر از اینکه این بار چه نقشی بازی می کنید، صرف نظر از اینکه شما یا سایر شخصیتها چه کاری انجام می دهید یا نمی دهید، در درونتان فقط تماشا می کنید. همه چیز را می بینید و تحت تاثیر قرار نمی گیرید. براحتی نظاره می کنید و به هیچ چیز توجه نمی کنید.

داستانهای زیادی مشاهده کرده اید، نقش های زیادی بازی کرده اید، تماشاگر بی صدایی که فقط نظاره گر است، می داند که هیچ کدام از آنها متفاوت از دیگری نیست.

زمانی که داستان در حال وقوع، یکی از بیلیونها تریلیون داستان، ظاهرا به پایان می رسد ناظر به حرکت خود ادامه می دهد و نظاره گر ورود خود به صحنه های دیگر می شود. او وارد داستان بزرگ می شود. آنچنان وارد این قلمرو می شود گویی همیشه آنجا بوده، از آنجا نظاره گر بوده، و بیطرفانه از آنجا نظاره گر دشواری ها و پیچ و خم های داستانها بسیاری بوده است.

اکنون تماشاگر واقعا خود را آشکار می کند. از پس هزاران نقش برمی خیزد و ذات یگانه را می شناسد. در تمام راه همیشه وجودی یگانه بوده است و اکنون می داند که این خلاصه ای از تاریخ هستی اش است.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/the-watcher.html