Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3225 - قلب خوشبخت

خداوند گفت:

اصطلاحی که به کار می برید این است "از ته قلبم"، اما عزیزان قلب بالا و پایین ندارد. قلب محدودیتی ندارد. عزیزان، قلب شما قلب من است.

قلبتان را محدود نکنید، آن را بگشایید. بندهای قلب تپنده درون سینه تان را باز کنید. نبایستی قلبتان در بند باشد. آیا فراموش کرده اید قلبتان از جنس عشق است؟ قلبی از جنس عشق، قلبی است از جنس "بهم پیوستگی". هیچ گسستی در آن وجود ندارد. نبایستی لبهای قلب متحدمان را ببندید. نبایستی درهای آنرا به روی کسی ببندید.

باید قلبتان را بگشایید و بگشایید، همانند گلهایی که می شکفند و هرگز از این کار باز نمی مانند. بایستی قلبتان بی نهایت باز شود. وسیع تر و وسیع تر تا آنجا که دیگر فضایی برای گسترش اش باقی نماند و هرگز بسته شدن نشود. قلبی که کاملا باز باشد هیچ کلیدی نخواهد داشت از این رو هرگز بسته نخواهد شد. مجسمه آزادی می بایست شبیه یک قلب گشوده می بود نه یک نگهبان که مرزها را می بندد. قلب گشوده هیچ حد ومرزی ندارد. همه چیز در آن جریان دارد. هیچ چیز ممنوع نیست.

همه ماهیان دریا می توانند در اقیانوس شنا کنند. ماهیان بزرگ، ماهیان کوچک. اقیانوس براحتی آنها را می پذیرد. نمی گوید این یکی بله، آن یکی نه. براحتی همه را می پذیرد. ای اقیانوس بگذار همه بیایند. ورود هیچکس ممنوع نیست. همه، همه می توانند وارد اقیانوس شوند. هیچ مانعی وجود ندارد. هیچ روز مشخصی تعیین نشده است. قلب مانند اقیانوس بایستی غرق در عشق باشد. این طبیعت قلب است. قلب می گوید: بیایید، وارد شوید.

حال قلب شما این را به خوبی درک می کند. این ذهن شماست که میل به تبعیض را برمی انگیزد. ذهن طبقه بندی را دوست دارد. دوست دارد همه چیز به طور منظم بر طبق تصمیم گیری هایش اتفاق بیافتد. اما قلب، این قلب زیبا نیازی به تصمیم گیری ندارد. قلب نیازی به برنامه ریزی و طرح و نقشه ندارد. قلب برای عشق برنامه ریزی شده است، فقط عشق. نگذارید ذهن، خوشبختی قلبتان را بر هم زند.

قلب نبایستی تحت فشار باشد. ذهن احتیاج دارد تا تحت فشار باشد. گاه ذهن تبدیل به گذرگاهی پر ازدحام می شود. برای گریز از این ازدحام، از مواضع اش عقب نخواهد نشست. اما قلب، قلب مانند دریچه ای باز است که هرگز بسته نمی شود. مانند آسمان همیشه باز و فراخ است. در این فراخی است که قلب به فراسوی آسمان دست می یابد. قلب شما به همه جا دست می یابد. قلب شما همانند سپیده دمی است که با خوش آمد گویی به خویش، تبدیل به روزی ستایش بر انگیز می شود.

عزیزان، بگذارید قلبتان خویشتن اش را دوست بدارد. بگذارید پذیرای نیروی همیشه در جریان اش باشد. بگذارید قلبتان همان چیزی باشد که هست. بگذارید در مقابل خویش سر تعظیم فرو آورد. بگذارید به زیبایی اش احترام بگذارد. زیبایی قلب عشق است. عشق جاودان است. عشق درگیر جزئیات نمی شود. از فقیر و ثروتمند یکسان استقبال می کند. در درگاه قلبتان نوشته شده است، "خوش آمدید".

قلب شما از جنس خدا است. قلب انسان خدایی است. قلب خدایی هرگز تبعیض قائل نمی شود. قلب خدایی همیشه خوش آمدگو است. قلب خدایی مانند رستورانی است که شبانه روز باز است و هیچ وقت تعطیل نیست. در ورودی این رستوران چرخان است.

این گونه نیست که شما به هر کسی که وارد قلبتان می شود مدیون باشید. شما از خودگذشتگی نمی کنید. مجبور نیستید با هر کس که وارد قلبتان می شود ازدواج کنید. شما مامن آنها نیستید، بلکه قلبتان پناهگاهی است برای آنها. کسانی که وارد قلبتان می شوند نیز به شما مدیون نیستند. مجبور نیستند هزینه ای بپردازند. فقط اجازه دارند بمانند یا گذر کنند.

قلبتان عمارت بزرگی است که جا برای همه دارد.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/the-fortune-of-your-heart.html