Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

מכתב מהשמים #3152

מכתבי אהבה להתרוממות רוחנית מאלוהים
גלוריה וונדרוף

ישנם יורדי המרכבה על הארץ
מכתב מהשמים #3152 יצא לאור ב12 יולי 2009

אלוהים אמר

זוהי האדמה של הארץ הנעלה שהנכם דורכים עליה
בניתם בתיכם עליה. הנכם מגדלים את הפרחים והפירות
והירקות. כן שמרו על הארץ שהנכם חיים עליה.

הוקירו את הארץ. ברכוה מעת לעת כפי שעשיתם בימים עברו.
חבקוה בלבבכם. הארץ אשר אתם עומדים עליה היא
אדמה מבורכת, ומבורכים הינכם אתם הפוסעים על הארץ ומוקירים זאת.

ואם הנכם גרים בעיר, מתחת למדרכות שהנכם הולכים
הארץ פרושה תחתיכם, מאפשרת לכם לעשות בה כרצונכם.
יפה מכנים הנכם את הארץ אמא אדמה
שאכן מזינה הנה אתכם כאם שמחה. בעודכם על הארץ,
החזירו לה אהבה
לארץ הנושאת עצמה עבורכם.כבדו והעריכו את אמא אדמה,
ועשו ככה גם להוריכם
אשר הולידוכם על הארץ.

ירדתם במרכבות לארץ. הנכם חיים על פלנטה.
הנכם חיים על פלנטה הקרויה ארץ. זוהי בבת עיניכם הפלנטה הזו
אולי ישויות מפלנטות אחרות מכנים אתכם עצמכם חוצנים.
אולי הגיע הזמן שתראו את עצמכם באור גדול יותר.

אתם הנכם נציגי שלי על הארץ. אתם הנכם נציגי מהיקום.
אתם הנכם מאוד משמעותיים.

הכוכבים מיצגים אותי עבורכם.ראו בהדדיות את הכוכבים.
הם הנם חלק אינטימי מכם. אתם נושאים את השמש והירח
והכוכבים וכל הגלקסיות בלבבכם. הם הנם אוצרות לבותיכם.
היקום כולו הנו הנו האוצר של לבבכם.

באתם מאהבה. מאהבה כל הקיום, כפי שאתם רואים אותו, נולד.
פלנטת ארץ שהנכם פוסעים עליה נולדה.אנוכי בראתי אותה.
אנוכי בראתי אתכם ואת הארץ אחד למען השני, בדיוק כפי שבראתי
כל דבר למענכם ולמען כל האחרים שהנכם רואים. זה הכל למענכם.
כל זה הנו מתנתי ממני לכם.

היו שמחים על המתנות שניתנו לכם.

תארו לכם את כל העצים הפורחים שנטעתי לפניכם.
תארו לכם איך השמש עוקבת אחר התפתחותם.
היא עוקבת גם אחריכם. כל דבר שנתתי לכם עוקב
אחריכם בדיוק כפי שאנוכי עוקב אחריכם.
הכל נתון לפיקודכם,ולציוויי. הכל הנו עבורכם, והכל
הנו אתם

כל עלה הנו אהובי.כל פיסת עץ.כל החול הנו אהובי.
כל מה שבראתי הנו עבורכם להתידד עמו.
אנוכי נתתי לכם תפוחים להנאתכם.
איכלוהם בהנאה.טפחו את כל מתנותי אשר הנחלתי לכם.
הם הנם שלכם. אנוכי נתתי אותם לכם.
אנוכי נתתי אותם לכם לפקדון.

אהבו את הדשא. מחצו אותו בין בהונותיכם.נוחו עליו.
אפילו שאתם רק עוברים על הדשא, הכירו בו שהוא גדל למענכם.
אפילו גזמו את הדשא באהבה.העבירו את אהבתכם לימינכם ולשמאלכם
לכל אשר תחת רגליכם,לכל אשר מעליכם,לכל אשר הנכם קולטים, ולכל אשר
אצבעותיכם אינן יכולות להגיע. אהבו כל מה שקרוב,
ואהבו כל מה שרחוק. אהבו את שכניכם ואהבו את
עצמכם.אהבו את האדמה הזאת שהנכם פוסעים עליה.

אהובים, אין שום תרוץ לא לאהוב.
אין אפילו תירוץ אחד.אין חשיבות לסיבת צערכם
מה שנראה לכם שאיבדתם, לא משנה היכן הנכם,
באילו תנאים הנכם מצויים, אין שום תירוץ לא לאהוב.
אהבו. אפילו זאת תהיה נשימתכם האחרונה,נשמו באהבה.
ראו אנוכי בראתי את הארץ ,ואנוכי בראתיכם.
נתתי את כל בריאתי לכם. מהו הבסיס, אהובים שלא תאהבו מה
שאנוכי נתתי לכם? אל תערכו רשימות למה לא. רק אהבו.

*******************

תרגום:
עדנה לנדה

www.heavenletters.org/you-have-alit-on-earth.html